1st Day - March 14, 2009 - Beijing Wangfujing - willfung
Chinese Satay

Chinese Satay

Wangfujing王府井